Domingo, 20 Octubre 2019
Eduplan es una herramienta educacional.
A+ R A-
Những câu thường hỏi về du an eco green SaleReal

Những câu thường hỏi về du an eco green SaleReal

Thông tin GiÛi thiÇu dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là dñ án căn hÙ chung cư cao c¥p t¡o méc sÑng thu§n non r¥t danh trông đãi ß qu­n 7 đưãc triÃn khai do chç đ§u tư Xuân Mai. dñ án ©n chéa nét thi¿t k¿ khác biÇt và đ·c s¯c, m¡ng lưÛi tiÇn ích cao c¥p theo tiêu chu©n 5 sao, đ£m b£o thå riêng biÇt cho cư dân sinh sÑng trong khu.

can ho eco green quan 7

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 đưãc ví như càng điÃm sáng t¡i béc tranh th¿ giÛi chç giàu thuÙc khu Qu­n 7. Bài vi¿t này SaleReal s½ TÕng quát l¡i Khách hàng thông tin đ§y đç nh¥t và l¡ nh¥t të chç đ§u tư Xuân Mai vÁ căn hÙ Eco Green Sai Gon Qu­n 7 đà Khách hàng t¡o kh£ năng hiÃu rõ trên vÁ dñ án h¥p d«n này.

Thông tin mÛi nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

dñ án chung cư đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là mÙt dñ án m¡nh đưãc đ§u tư Xuân Mai triÃn khai ß khu NguyÅn Văn Linh, Qu­n 7, ĐÑi vÛi quy mô khu đ¥t khá m¡nh kho£ng 14,36 ha n±m trên khu đ¥t s¡ch thuÙc quyÁn ©n chéa cça chç đ§u tư này luôn.

vË th¿ dñ án n±m ngay m·t tiÁn đưÝng lÛn m¡nh cça Qu­n 7 và còn là đ¡i lÙ lÛn m¡nh cça c£ khu vñc Nam Sài Gòn chánh là đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh.

cái khu Đô thË Phú mù Hưng kho£ng năm phút đi, t§m trung tâm Qu­n 7 cũng trong sÑ thÝi gian tương đương, nơi vÑn đã khá NÕi trÙi VÛi kh£ năng phát triÃn, kinh t¿ năng đÙng, nhiÁu khu đ¥t vàng. Ngoài ra cũng là nơi chéa đñng hàng lo¡t tiÇn nghi vưãt trÙi vÁ y tiÅn, văn hóa, giáo dåc...

Ngoài thành chç đ§u tư Xuân Mai cũng cho phép thi¿t k¿ và phát triÃn trên 50 cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc nh±m đáp éng cư dân như công viên, hÓ bơi, phòng thà hình, sân thà dåc, qu£ng trưÝng, phÑ di chuyÃn bÙ, trung tâm thương m¡i, phòng sinh ho¡t cÙng đÓng, phòng tÕ chéc thå kiÇn, thư viÇn, phòng đÍc sách, bÇnh viÇn, trưÝng m§m xanh.... t¥t c£ s½ https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/ gây nên mÙt điÁu kiÇn tiÇn ích hoàn chÉnh nh¥t không kh£ năng bÏ qua, chư dân s½ t¡o mÙt đÝi sinh sÑng nghÉ ngơi t¡i ngôi nhà cça mình càng t§m đúng nghĩa.

du an eco green quan 7

dñ án đưãc c¥u trúc và xây dñng theo cách Châu u đưãc bàn tài cça Nhïng sáng trúc sư tài hoa sáng t¡o, bên c¡nh sáng trúc đ·c s¯c là cách k¿t c¥u c£nh quan bưÛc theo t§m sinh sÑng non, m­t đÙ cây xanh che phç và m·t nưÛc là hai nhân tÑ chi¿m diÇn tích m¡nh nh¥t, hình ra điÁu kiÇn sÑng đem đ­m ch¥t sinh thái VÛi trên 50% m­t đÙ cây xanh và m·t nưÛc và 20% phát triÃn tiÇn nghi sÑng cho cư dân, m­t đÙ xây dñng tòa nhà r¥t th¥p chÉ kho£ng 30%.

dñ án Eco Green Sai Gon đưãc xây dñng và trß nên khu vñc tÕ hãp Nhïng căn hÙ cao c¥p điÃn hình të mÙt đ¿n 3PN ĐÑi vÛi nhiÁu lo¡i hình chung cư khác nhau gÓm căn hÙ chung cư cao c¥p, chung cư thương m¡i, chung cư có sân vưÝn trên cao, gây nét riêng tư cho dñ án giïa lòng Qu­n 7. DiÇn tích Nhïng lo¡i căn hÙ Eco Green Sai Gon có diÇn tích giao đÙng të 52m2 đ¿n 162m2.

HiÇn t¡i bÝ b¿n bán căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon v«n chưa t¡o bÝ b¿n bán chánh théc, nhưng theo thông tin mà chúng tôi c­p nh­t giá bán të bên nÙi bÙ nhà đ§u tư, bÝ b¿n bán giai đo¡n hai s½ cao hơn thÝi điÃm mÙt chëng 4-5tr/m2. v­y bÝ b¿n bán dñ ki¿n Eco Green Sai Gon chëng 55 - 65 triÇu /m2.

ĐÑi vÛi méc bÝ b¿n này Khách hàng t¡o kh£ năng thu­n tiÇn ©n chéa căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon bßi chÉ c§n chÉ ph£i tích lũy tài s£n t§m mÙt t÷ đÓng và có đưãc sñ giúp vay vÑn cça ngân hàng lên tÛi 70%.

Quý khách chÉ ph£i thanh toán 50% là đã t¡o thà nh­n chç, bßi phương théc thanh toán linh ho¡t, chia theo ti¿n đÙ, nh±m Khách hàng có thà nhà đÙng hơn trong sÑ v¥n đÁ kho£n tiêu và tích lũy.

can ho eco green

Vã chÓng tr» cũng có thà chÍn lña căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon đà sÑng, ĐÑi vÛi môi trưÝng mua theo lo¡i hình tr£ góp ĐÑi vÛi vÑn tích lũy ban đ§u cça cha m¹ cho và tích góp, cùng vÛi thu nh­p vã chÓng hàng tháng kho£ng 40 triÇu là đã có thà ©n chéa mÙt căn hÙ ß dñ án Eco Green Sai Gon. nhà đ§u tư Xuân Mai t¡o chia nên nhïng phương théc thanh toán đà Quý khách có thà lña chÍn theo nhu c§u tài chánh đà có đưãc nhiÁu ph§n quà thú vË të nhà đ§u tư.

HiÇn t¡i dñ án đang trong quá trình thi công ph§n nÁn móng, VÛi ti¿n đÙ như hiÇn ß thì cuÑi quý 2 đã có thà ti¿n hành mß bán. Các kù sư và công nhân đang ráo ri¿t triÃn khai ngày đêm, s¯t thép đưãc t­p k¿t ra dñ án khá các. B£ng hiÇu dñ án và văn phòng ban chÉ huy quân thå cũng đã đưãc dñng lên, dÅ dàng nh­n diÇn.

hơn đây là thông tin chi ti¿t căn hÙ Eco Green Sai Gon Qu­n 7 do SaleReal biên t­p. Hy vÍng thông qua bài vi¿t này Quý khách hàng s½ hiÃu rõ trên vÁ dñ án h¥p d«n này. Hi vÍng r±ng thông qua bài vi¿t cça chúng tôi, Quý khách t¡o kh£ năng hiÃu rõ hơn vÁ dñ án thú vË này.

thÝi gian và đËa điÃm chào bán giai đo¡n hai s½ đưãc chúng tôi thông báo dưÛi l¡i Quý khách.

Acceso

Recordarme