Domingo, 20 Octubre 2019
Eduplan es una herramienta educacional.
A+ R A-
Can ho Sunshine Venicia dungquoc: Công bố ra cả thị trường chao đảo

Can ho Sunshine Venicia dungquoc: Công bố ra cả thị trường chao đảo

nh­n đËnh vË trí dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên giá đánh giá là s½ trß ra dñ án căn hÙ cao c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc mß bán ß sàn b¥t đÙng s£n qu­n 2, cå thà là khu đô thË xa l¡ Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn t¡o kh£ năng đưãc mß bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đó trong sÑ cùng vÛi khu vñc - Riverfront Residences và thÝi gian mß bán dñ sáng vào quý 3 năm 2019.

Đưãc xây bßi chç đ§u tư lÛn và đáng tin c­y vÁ BDS ra không chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Các Quý khách có nhu c§u mua đà t¡i lâu dài cũng thu hút https://dungquoc.com/du-an/sunshine-venicia/ chú ý l¡i vË th¿ cça chung cư Sunshine Venicia qu­n 2. bßi nhiên, bài vi¿t dưÛi đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» đ¿n Quý khách hàng Nhïng thông tin trÍng điÃm t¡o liên thà l¡i vË trí cça dñ án xa l¡ ß Thç Thiêm này, hi vÍng s½ mang đ¿n Nhïng thông tin hïu nghi nh¥t dành cho quý vË.

vË th¿ cça dñ án Sunshine Thç Thiêm t¡i đâu?

du an sunshine venicia quan 2

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì chung cư Sunshine Thç Thiêm có đËa th¿ n±m t¡i Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Khách hàng cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là càng khu đô thË l¡ cça qu­n 2 kà riêng và là trung tâm hành chánh l¡ cça TP HCM nh¯c chung, cao c¥p cça khu vñc đô thË này sánh ngang VÛi đ³ng c¥p cça Nhïng khu đô thË khác trong khu vñc.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång ĐÑi vÛi chéc năng chánh là bÕ sung thêm Các dñ án chéc lñc đ³ng c¥p nh¥t mà khu qu­n mÙt hiÇn chưa có. Và như v­y, Sunshine Venicia qu­n 2 trß nên chung cư ©n chéa đËa th¿ thú vË, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. vì th¿, Sunshine Venicia n±m ngay hàng lo¡t siêu ph©m đ³ng c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog nh­n đËnh Nhïng điÃm NÕi b­t vÁ đËa th¿ cça chung cư Sunshine Qu­n 2

can ho sunshine venicia quan 2

Theo nh­n xét cça Các chuyên gia BDS cũng như nh­n xét cùng chung cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia chéa đñng đËa th¿ VÛi các ch× Vưãt b­c như:

- Thé nh¥t, vË th¿ thuÙc trung tâm cça mÍi sñ g¯n k¿t

khi trß thành dân cư cça căn hÙ Sunshine Venicia Qu­n 2, quý cư dân s½ thu­n tiÇn và mau l¹ đi đ¿n nhïng nơi khác nhau như:

+ Qu­n 1: đi qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm mÙt, c§u Thç Thiêm 2 chÉ chëng të 3-5 phút.

+ đi tÛi khu vñc đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ l¡i qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t kho£ng năm phút thông qua c§u Thç Thiêm 1.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: khá tiÇn ích và mau chóng lúc qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn t¥t nên. sau này s½ t¡o thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ di chuyÃn l¡i Nhïng cơ sß v­t ch¥t cao c¥p, trung tâm kinh doanh, khu văn phòng cao c¥p: ChÉ trong sÑ të 3-5 phút.

- Thé 2, hưÛng view đ¹p mang l¡i cách nhìn nÙi b­t “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì ß Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Nhïng căn hÙ chung cư đ³ng c¥p cça dñ án đÁu s½ có lÑi view cñc đÉnh xéng đáng cái nhìn triÇu đô lúc nhìn vÁ phái qu­n 1, sông lÛn Sài Gòn. r¥t ít dñ án ß trung tâm ra phÑ đ¿n có kh£ năng sá hïu khu đ¥t VÛi các lãi th¿ như v­y. ĐÑi vÛi cách nhìn này, Khách hàng s½ đưãc t­n hưßng và hưßng thå điÁu kiÇn sinh sÑng tuyÇt đÑi mát m», trong sÑ lành dù b¥t cé giai đo¡n gì trong ngày ngay ß chính căn hÙ chung cư cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng bÝ b¿n bán dña vË th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

can ho sunshine venicia quan 2

Theo kh£o sát chung cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng giá bán cça Các dñ án ß khu vñc Thç Thiêm tính đ¿n giai đo¡n hiÇn t¡i là 4500 USD/m2. tëng năm, m·t b±ng giá bán s½ tăng lên trưÝng kho£ng > 25% ( të kho£ng 2-3 5 trß l¡i đây).

VÛi chu×i H¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm mÙt, 2,3,4 đang đưãc phát triÃn đà g¯n k¿t ĐÑi vÛi các tuy¿n đưÝng khác nhau trong thành phÑ s½ làm cho chëng cách g¯n k¿t tÛi mÍi đËa điÃm të căn hÙ cao c¥p qu­n 2 này trß thành cñc kó tiÇn ích. Và dña v¥n đÁ chéa đñng lÙ trình thoáng mát thì tình tr¡ng bË Ã¹n t¯c giao thông s½ khá hi¿m lúc x£y thành. Và thu hút, QuÑc Dũng Blog vàng h³n, lúc sinh sÑng ngay t¡i trung tâm Thç Thiêm thì t¥t c£ mÍi tiÇn ích të bán l» hay vui chơi gi£i trí, vui chơi, trung tâm thương m¡i đÁu có đ§y đç nh±m Giúp phåc vå Quý khách hàng ß khu này như Central Plaza - m¡ng lưÛi kinh doanh sau lòng đ¥t, chç hát Opera, hÇ thÑng tiÇn nghi Cresent Bolevard, Central Lake, hÓ trung tâm.

hơn đây là Nhïng nh­n đËnh vÁ vË th¿ cça dñ án chung cư Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ đem tÛi sñ hïu nghi dành Khách hàng, chç đ§u tư.

Acceso

Recordarme